آرایه های ادبی

Alliteration

Euphemism

Irony

Metaphor

Onomatopoeia

Paradox

Personification

Simile

Exaggeration