اشتباهات رایج

🔴 اشتباهات رایج

🔹 یکی از اشتباهات زبان‌آموزان این است که در پاسخ به عبارت‌های زیر از Me too استفاده می‌کنند:

🔸 Nice to meet you
🔸 Glad to see you
🔸Pleased to meet you

🔹 در واقع شما باید در پاسخ به عبارت‌های بالا از You too استفاده کنید ( و نه me too ) پس:

🔸 A: (It’s) nice to meet you.
🔸 B: (It’s nice to meet) you too.

🔹 پس You too یعنی "من هم از دیدن شما خوشحالم" در حالی که Me too در این موقعیت یعنی "من هم از دیدن خودم خوشحالم!"