اموزش شغل میزبانی (چیدمان میز)

در این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی به بررسی نکاتی راجع به چیدمان میز می پردازیم.

چیدمان میز برای سرو غذا

1. ابتدا باید پارچه مخصوص کرکی را روی میز قرار داده و گوشه های آن را با گیره یا بند به پایه میز ثابت کرد.

2. سپس پارچه را روی آن پهن کرد.

3. لبه پارچه رومیزی باید همسطح صندلی باشد و یا حداقل 30 سانتیمتر از به میز آویزان باشد.

4. تای وسط رومیزی باید به سمت میهمان قرار گیرد و برای پوشاندن لکه های احتمالی رومیزی نیز می توان از یک رومیزی دیگر روی آن استفاده کرد که سطح میز را بپوشاند.