سانسور

  bowdlerize یکی از مصدر هایی  است که به معنی سانسور کردن کتاب و بطور کلی نوشته ای بکار می رود. یک پزشک اسکاتلندی به نام توماس بدلر (( Thomas Bowdler   نسخه جدیدی از آثار شکسپیر منتشر کرد. او معتقد بود که ارزش این نسخه در این نکته نهفته است که تمام واژه ها و عباراتی که به زعم وی مناسب با صدای بلند خوانده شدن درخانواده نیستند در آن حذف شده اند. به رغم نیت خیر خواهانه ای که داشت این عمل او موجب شد تا موردتمسخر همگان قرار گیرد. به خاطر کاری که او انجام داد بعداً مصدر  to bowdlerize وضع شد که به معنی حذف قسمت های از یک کتاب و یا اثر ادبی می باشد. البته این واژه بار معنایی منفی دارد، چرا که می توان در  آن سختگیری بی دلیل و بی جهت و رعایت نزاکت در حد تظاهر را مستتر یافت.