عبارات کاربردی در سفر

🔴 عبارات کاربردی در سفر 

🔹Do you speak English?

 آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟

🔹 My name is ...

🔸‌اسم من ... است.

🔹 Can you speak more slowly?

🔸 میشه یکم آروم‌تر صحبت کنید؟

🔹 Where can I find a bus/taxi?

🔸 کجا می‌توانم یک اتوبوس/تاکسی پیدا کنم؟

🔹 Where can I find a train/metro?

🔸 کجا می‌تونم قطار / مترو پیدا کنم؟

🔹 Can you take me to the airport please?

🔸 میشه لطفاً منو به فرودگاه برسونی؟

🔹 How much does it cost?

🔸 چقدر میشه؟

🔹 Do you take credit card?

🔸 آیا شما کارت‌های اعتباری هم قبول می‌کنید؟

🔹Where is the nearest bathroom?

🔸 نزدیک‌ترین توالت کجا میشه؟

🔹 Where can I get something to eat?

🔸 کجا می‌توانم چیزی را برای خوردن پیدا کنم؟

🔹 Can you show me on a map how to get there?

🔸 میشه تو نقشه بهم نشون بدی چطور می‌تونم به آنجا برسم؟

🔹Will you write that down for me?

🔸 میشه لطفاً آن را یادداشت کنید؟

🔹 I need help

🔸 من به کمک نیاز دارم.

🔹 I’m lost

🔸 گم شده‌ام.

🔹 I am an Iranian citizen

🔸 من یک شهروند ایرانی هستم.

🔹 Please call the Iranian Embassy

🔸 لطفاً با سفارت ایران تماس بگیرید.

🔹 Please call the police

🔸 لطفاً با پلیس تماس بگیرید.

🔹 I need a doctor

🔸 من یک دکتر نیاز دارم.

🔹 My blood type is

🔸 گروه خونم ... است.

🔹 I’m allergic to ...

🔸 من به ... حساسیت دارم.