لابیرنت یا هزارچم

واژه  Labyrinth در محاورات و متون به شکل لابیرنت ، ماز ، هزارچم ، حلزونی و واژه های مشابه ترجمه می شود .این واژه ریشه در یکی از اسطوره های یونانی دارد . بر طبق اسطوره پادشاه کرت (crete) بنام مینوس (Minos) به دیدالوس (Daedalus) دستور داد تا برای مینوتور(Minotaur) که هیولایی نیمه انسان و نیمه گاو است زندانی درست کند که در آن گرفتار شود و راه رهایی نباشد. در اجرای این فرمان، دیدالوس شروع به ساختن یک سری راهروهای پیچ در پیچ کرد و موفق هم شد و مینوتور را در آن زندانی کرد. بر این اساس امروزه هر شرایط بغرنجی که بیرون آمدن از آن ساده نیست را لابیرنت می نامند .برای مثال:

Anybody may get lost in the labyrinthine subway passages

هر کسی ممکن است در راهروهای پیچ در پیچ مترو گم شود.