نمونه مکالمه انگلیسی در رستوران

🏨 نمونه مکالمه انگلیسی در رستوران؛ گارسون غذای اشتباه برایتان می آورد

 👨🏻‍💼 گارسون: این هم سفارشتون، قربان. 

👨🏻‍💼 Waiter: Here is your order, sir.

 👤 شما: ممنون. اوه، می‌بخشید اما فکر می‌کنم من استیک سفارش دادم. این پاستا است.  

👤 You: Thanks. Oh, I am sorry but I think I ordered a steak. It’s pasta.

👨🏻‍💼 اوه، متاسفم. فکر می کنم اشتباه متوجه شدم. همین الان با استیکتون برمی‌گردم.  

👨🏻‍💼 Oh, sorry about that. I think I misheard you. I will get straight back with your steak.

 👤 ممنونم. اوه، همین الان متوجه شدم مویی در سالاد من هست.  

👤 I would appreciate that. Oh, I just noticed that there is a hair in my salad.

👨🏻‍💼 بابت ناراحتیتون متاسفم. الان براتون یک سالاد تازه میارم.  

👨🏻‍💼 Sorry for the inconvenience. I’ll get you a new salad.

👤 در این صورت مشکل حل خواهد شد. ممنونم.  

👤 That would take care of it. Thank you.