کاربرد فعل Do


🔴 فعل Do

🔹 do homework 

👈🏻 ( تکلیف انجام دادن )

🔹 do justice to

👈🏻 ( ادعای حق کسی را کردن )

🔹 do business 

👈🏻 ( تجارت کردن )

🔹 do wrong 

👈🏻 ( اشتباه کردن ) 

🔹 do work

👈🏻 ( کار کردن )

🔹 do a kindness

👈🏻 ( مهربانی کردن )

🔹 do harm

👈🏻 ( آسیب زدن )

🔹 do research

👈🏻 ( تحقیق کردن )

🔹 do an assignment

👈🏻 ( انجام وظیفه‌ای کردن )

🔹 do one's best

👈🏻 ( نهایت سعی خود را کردن )

🔹 do a service 

👈🏻 ( خدمتی کردن )

🔹 do damage

👈🏻 ( صدمه رساندن ) 

🔹 do wonders 

👈🏻 ( به تعجب انداختن )