کاربرد و معانی و موارد استفاده از Had better

🔴 کاربرد و معانی و موارد استفاده از Had better

👈🏻 معادل فارسی آن "بهتر است" و معادل انگلیسی آن "to be better" است.

موارد کاربرد شامل:

✅ اگر اشاره به زمان حال و یا آینده کند بعد از آن مصدر بدون to  استفاده می‌شود.

مثال:

🔹 You had (You’d) better see the doctor at once


🔸 بهتر است فوراً دکتر را ببینید.

 

🔹 We’d better go to the cinema tonight. = It is better for us to go to the cinema tonight.

🔸 بهتر است امشب به سینما برویم.

 

✅ برای منفی کردن کافیست not را مستقیماً قبل از فعل قرار دهیم.

مثال:

🔹 You had better not talk to him.

🔸 شما بهتر است با او صحبت نکنید.

✅ برای اشاره به زمان گذشته از فرمول: اسم مفعول + Have استفاده می‌شود.

مثال:

🔹 You had (You’d) better have spoken ( not have spoken ) to him last night.

🔸 بهتر بود که دیشب با او صحبت می‌کردی ( صحبت نمی‌کردی )