کارت های آموزشی روبریک

کارت آموزشی روبریک

شما در هر کارت با بیش از 20 کلمه مرتبط با موضوع مورد بحث آشنا می شوید. هر کارت شامل تصاویر و مثال های کاربردی برای یادگیری کامل آن بحث می باشد. -موضوعات متنوع -لغات دسته بندی شده -موضوعات به روز و کاربردی -عدم استفاده از کلیشه

8,000 تومان 6,000 تومان